Fundacja Leroy Merlin to:

 • 11lat
  działalności
 • 21edycji
  grantowych
 • 5769
  wolontariuszy
 • 760zrealizowanych
  grantów
 • na kwotę4762 000
  złotych

Nasza misja

Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas lokalne społeczności. Naszą misją jest wsparcie w poprawie warunków mieszkaniowych oraz przestrzeni społecznej osób i instytucji najbardziej potrzebujących pomocy.

Fundacja Leroy Merlin Polska powstała we wrześniu 2012 r. w odpowiedzi na postulaty ekipy Leroy Merlin w ramach pracy nad Horyzontem 2020. 

Realizujemy naszą misję przede wszystkim poprzez wspieranie społecznych inicjatyw pracowniczych. Służy temu Program Grantowy, który organizujemy dwa razy w roku: styczeń – marzec oraz lipiec-wrzesień.

W ciągu 11 lat, w 21 już edycjach Programu Grantowego wzięło łącznie udział blisko 6000 wolontariuszy! Tyle osób poświęciło swój czas prywatny, aby działać na rzecz wspólnego dobra.

W skali całego kraju nasi wolontariusze wyremontowali 700 placówek publicznych – m.in. domy dziecka, szkoły, przedszkola, szpitale, świetlice terapeutyczne. Założyli też kilkanaście ogrodów, z czego część miała funkcję terapeutyczną i dydaktyczną.

Z każdą kolejną edycją grantów, skala pozytywnego wpływu na otoczenie wywieranego przez wolontariuszy Fundacji zwiększa się. 

 • Cele statutowe Fundacji

  Wszechstronne działanie wspomagające rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju:

  1. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie oświaty i kultury, w tym ochrona dóbr kultury i tradycji

  2. Podejmowanie i wspieranie działań o charakterze dobroczynnym, w tym w zakresie pomocy społecznej i opieki socjalnej

  3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

  4. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego

  5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  6. Wspieranie instytucji o ważnym znaczeniu społecznym, w tym w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych czy ekologicznych lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy

 • Jak je realizujemy?

  1. Inicjowanie i prowadzenie programów i kampanii społecznych i edukacyjnych

  2. Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych

  3. Wspieranie aktywności zdrowotnej i społecznej

  4. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego jak i materialnego przedsięwzięciom objętym celami fundacji

  5. Udzielanie wsparcia i pomocy osobom dorosłym i dzieciom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

  6. Wspieranie inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, w tym finansowego wspierania wolontariatu pracowniczego

  7. Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego, rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom, domom dziecka oraz podobnym instytucjom.

  8. Udział w akcjach i programach organizacji oraz instytucji działających na rzecz edukacji, kultury, ochrony środowiska

  9. Inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska

  10. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

  11. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

  12. Promocję, reklamę działań związanych z celami Fundacji i służących ich realizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź nasze aktualności CSR

Każda nasza akcja relacjonowana jest przez nasze centrum prasowe. Znajdziesz tam najświeższe informacje i poznasz postęp prac.