Przedstawiamy informacje o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok przez spółki Leroy-Merlin Polska i Leroy-Merlin Inwestycje. Obowiązek ten  wynika z art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT”) i dotyczy w szczególności:

• informacji o stosowanych przez spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie,
• informacji o stosowanych przez spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej,
• informacji o realizacji przez spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, razem z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego, z podziałem na podatki, których dotyczą,
• informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu nadanym przez właściwe przepisy prawa podatkowego, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym informacji o transakcjach z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej,
• informacji o planowanych lub podejmowanych przez spółkę działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu nadanym przez właściwe przepisy prawa podatkowego,
• informacji o złożonych przez spółkę wnioskach o wydanie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa podatkowego: ogólnej interpretacji podatkowej, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążącej informacji stawkowej lub wiążącej informacji akcyzowej,
• informacji dotyczących rozliczeń podatkowych spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową określonych we właściwych przepisach prawa podatkowego.

Zakres informacji uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności, z wyłączeniem informacji objętych tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

Kliknij poniżej i pobierz dokumenty:

STRATEGIA_PODATKOWA_LMP_2022

STRATEGIA_PODATKOWA_LMI_2022